Dokumenty

Statut Szkoły

1. Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie jest szkołą publiczną w strukturę, której wchodzi:

a. Liceum Ogólnokształcące.

b. Liceum Profilowane.

c. Policealne Studium Zawodowe.

2. Organy nadzoru:

a. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łaszczów.

b. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

3. Profil kształcenia :

a. Liceum profilowane: ekonomiczno-administracyjny

b. Liceum ogólnokształcące: ogólny

c. Policealne Studium Zawodowe: informatyczny

4. Cykl kształcenia:

a. Liceum profilowane prowadzi 3-letni cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b. Liceum Ogólnokształcące prowadzi 3-letni cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

c. Policealne Studium Zawodowe prowadzi czterosemestralny cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek wraz z działką przy ulicy Chopina 8 w Łaszczowie.

1. Głównym celem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zwanej dalej Szkołą, jest zapew-nienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organów działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, zasadami pedagogiki, Ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi do Ustawy, Konwencją o Prawach Dziecka oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklara-cji Praw Człowieka i Obywatela.

§ 3

1. W zakresie nauczania Szkoła stawia sobie za cel:

a. wyposażenie ucznia w podstawy usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeń-stwie, technice i kulturze,

b. zapewnienie warunków zdobycia wykształcenia średniego ogólnego z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości,

c. przygotowanie do samokształcenia i aktywnego poszukiwania informacji,

d. umożliwienie kształcenia zgodnie z dokonanym wyborem przez ucznia,

e. rozwijanie zainteresowań uczniów,

f. kształtowanie w uczniach przekonania o potrzebie wyboru racjonalnej drogi dalszego kształcenia,

g. kształtowanie postaw intelektualnych, a szczególnie postawy poznawczej dociekliwo-ści, innowacyjności,

h. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży.

2. W zakresie opieki i wychowania celem Szkoły jest:

a. wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

b. przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

c. przygotowanie do życia społecznego,

d. zachęcenie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) do aktywnego udziału w życiu Szkoły,

e. utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia,

f. zapewnienie opieki i pomocy młodzieży uczącej się, pozbawionej częściowo lub cał-kowicie opieki rodzicielskiej.

3. Szkoła dąży do harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętno-ści i wychowania.

§ 4

1. Aby zrealizować określone w § 3 cele, Szkoła stawia przed sobą następujące zadania:

a. realizowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opartego na Podstawie Pro-gramowej Kształcenia Ogólnego, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom rozwijanie zaintere-sowań,

c. dostosowanie metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

d. umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

e. otoczenie opieką zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak mających trudności w nauce,

f. sprawowanie opieki merytorycznej nad uczniami przygotowującymi się do udziału w olimpiadach i konkursach,

g. udostępnianie pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, sal sportowych, biblioteki szkolnej,

h. umożliwienie udziału młodzieży w wycieczkach, rajdach itp. formach działalności prowadzonej przez Szkołę,

i. zachęcanie do udziału w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach, organizo-wanych przez Szkołę oraz na terenie Szkoły,

j. umożliwienie prowadzenia przez młodzież działalności kulturalnej, oświatowej, spor-towej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Szkoły,

k. realizowanie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki,

l. zapewnienie opieki pielęgniarskiej,

m. umożliwienie korzystania ze stołówki,

n. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finanso-wej.

2. Szkoła zapewnia:

a. pomieszczenia do realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, dbając o ich odpowiednie wyposażenie,

b. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

c. pomieszczenia i urządzenia sportowo-rekreacyjne,

d. bibliotekę szkolną,

3. Zasady przebywania w pracowniach określone są w regulaminach.

§ 5

1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, funduszy strukturalnych, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów (prawnych opiekunów), sympatyków Szkoły lub słuchaczy, zysków uzyskanych z dzia-łalności gospodarczej.

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady pro-wadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

Mollis vel morbi lacinia quam vel, imperdiet id nec consectetuer sit volutpat, nunc massa egestas, luctus molestie. Libero metus consectetuer vel libero, est dignissim turpis viverra etiam, est bibendum cras hac, suscipit consequat sit orci pede. Eget fusce fermentum egestas, gravida amet sagittis. Hendrerit suspendisse, aliquam ut, quis purus.

Regulamin wycieczek szkolnych

Inspiracją do napisania tego artykułu były doświadczenia autorów i prośby innych nauczycieli, którzy często zwracali się o udostępnienie wzorów dokumentów i wskazówki jak przygotowywać i prowadzić wycieczki szkolne.

Przedstawione zasady dotyczące organizowania i prowadzenia wycieczki w większości wynikają z obowiązującego prawa oraz doświadczeń autorów.

1. Najważniejszym obowiązkiem organizatora wycieczki jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym, dlatego nigdy nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki (w sensie prawnym tzw. czas wolny nie istnieje).

2. Wybieramy: termin, miejsce, czas trwania oraz trasy wędrówek dostosowane do stopnia znajomości grupy, sprawności fizycznej najsłabszych uczestników, (bardzo ryzykowne jest prowadzenie grupy młodzieży w trudnym terenie, jeżeli nie znamy poziomu ich wytrzymałości oraz stanu zdrowia-niestety często się zdarza, że rodzice ukrywają istotne informacje na ten temat), możliwości finansowych rodziców.

3. Organizowanie zajęć z elementami sportów ekstremalnych jest nie wskazane ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, spełnienie przepisów bezpieczeństwa wymaganych w takich przypadkach jest niezwykle trudne i kosztowne.

4. Przygotowujemy wymagane dokumenty: kartę i program wycieczki, druki zezwoleń na wyjazd dzieci, wykaz niezbędnego wyposażenia uczestników wycieczki, regulamin uwzględniający charakter wycieczki i teren, w którym będzie się odbywała, kilka list uczestników, zawierających następujące dane

 • nazwisko i imię,
 • data  i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL

należy ją dołączyć do karty wycieczki. Często listy te są wymagane przy zakupie ulgowych biletów zbiorowych i przy ubezpieczeniu itp.

5. Zapoznajemy uczniów z regulaminem wycieczki oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa (w czasie wycieczki konsekwentnie je egzekwujemy), zbieramy podpisy uczniów potwierdzające znajomość regulaminu.

6. Przeprowadzamy zebranie z rodzicami, informując o:

 • terminie i celach wycieczki,
 • programie,
 • koniecznym wyposażeniu,
 • numerach telefonów kontaktowych w czasie wycieczki,
 • potrzebie sprawdzenia, czy w bagażu dziecka nie znajduje się alkohol, papierosy, itp.
 • treści regulaminu,
 • konieczności przekazania pełnej informacji o stanie zdrowia dzieci (uczulenia pokarmowe, na leki itp.),
 • propozycji górnej granicy ?kieszonkowego?, które uczniowie mogą zabrać na wycieczkę.

7. Sprawdzamy, czy wszyscy uczniowie biorący udział w wyciecze są objęci ubezpieczeniem grupowym, które zostało wykupione przez szkołę, oraz zakresie tego ubezpieczenia (jeżeli nie obejmowało wycieczek należy taką umowę zawrzeć z firmą ubezpieczeniową), należy zadbać aby opiekunowie posiadali ubezpieczenie OC na czas wycieczki.

8. Przygotowujemy apteczkę pierwszej pomocy z właściwym wyposażeniem:

bandaże elastyczne, rękawice gumowe, jodyna, wata, pęseta, opatrunki jednorazowe, gaza, plastry, plaster z opatrunkiem, środki przeciwbólowe, woda utleniona, nożyczki, krople żołądkowe, termometr, wapno, chusta trójkątna, plaster podtrzymujący opatrunek

9. Przydzielamy uczniom zadania na czas wycieczki np: zebranie informacji na temat zabytków, fauny i flory okolic, które będą poznawane, przygotowanie programu rozrywkowego na wspólnie spędzane wieczory.

10. W czasie postojów z autokaru pierwszy wychodzi opiekun sprawdzając, czy wybrany teren na odpoczynek jest bezpieczny (pozbawiony głębokich zapadlisk, ostrych przedmiotów ukrytych w trawie itp.). Nie powinno się pozwalać uczestnikom wycieczki na przechodzenie na lewą stronę jezdni.

11. W czasie wędrówek i przejazdów trzeba pamiętać o organizowaniu odpoczynku. Nie wolno doprowadzić dzieci do stanu przemęczenia i znużenia.

12. W trakcie wycieczki tak zorganizujemy czas, aby uczniowie nie mieli możliwości nudzenia się (znudzona grupa rówieśnicza jest ?groźna? dla siebie i otoczenia), dobrze jest wziąć piłki do gier zespołowych i w czasie wolnym umożliwić rozgrywki pod opieką nauczyciela, wieczorem organizować ogniska, wspólne zabawy i gry.

13. Jeżeli to możliwe na noclegi dla dzieci wybieramy pokoje bez balkonów, szerokich gzymsów, wyjść na dach.

14. Nocny czas wypoczynku jest szczególnie trudny dla opiekunów, gdyż młodzież w tym czasie sprawia największe problemy swoim zachowaniem; w celu ograniczenia swobody uczniów, wskazane jest dyżurowanie w korytarzu jednego z wychowawców.

15. Dbamy o właściwe odżywianie: regularne, wystarczająco obfite, w razie długich marszów zapewniamy suchy prowiant oraz napoje.

Często nauczyciele są zmuszeni do nadzorowania posiłków swoich podopiecznych, ponieważ chęć ?odchudzania? u młodzieży stwarza zagrożenie dla ich zdrowia (przy intensywnym wysiłku niedożywienie nierzadko powoduje zasłabnięcia).

16. Po każdym etapie wycieczki: odpoczynku, wejściu do zwiedzanego obiektu i wyjściu z niego, po posiłku itd. należy sprawdzić obecność wszystkich uczestników wycieczki.

17. Wieczorem omawiamy kończący się dzień, wyróżniamy uczniów za ich osiągnięcia turystyczne, organizacyjne, zachowanie itp. Informujemy o planach na następny dzień, podajemy wyposażenie, jakie należy przygotować na kolejną wędrówkę, wyznaczamy odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

18. Jeżeli uczniowie mają się poruszać rowerami lub pływać sprzętem wodnym musimy dokładnie sprawdzić jego stan. Wszyscy uczniowie muszą posiadać wymagane uprawnienia (w razie wypadku to opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność np. uczeń, który nie posiada karty rowerowej, nie ma prawa poruszać się rowerem nawet na ?polnej? drodze).

19. Jeżeli wycieczka przemieszcza się pieszo po drogach należy ściśle przestrzegać przepisów zawartych w Kodeksie Drogowym (np. w terenie nie zabudowanym, po zmroku dzieci muszą posiadać element odblaskowy umieszczony w widocznym miejscu).

20. Podajemy i egzekwujemy zasady właściwego ubierania się w czasie wycieczki.

21. Dbamy by powrót z wycieczki był punktualny.

22. Po powrocie z wycieczki należy ją omówić z dziećmi, zwracając uwagę na:

 • stopień osiągnięcia zakładanych celów,
 • ocenę zachowania grupy,
 • co należy zmienić przy kolejnej wyprawie,
 • jakie wydarzenia z wycieczki najmilej wspominane.

Wskazane jest przygotowanie “narzędzia” umożliwiającego uzyskanie informacji zwrotnej (np. ankiety).