Podanie

O przyjęcie do szkoły

Wniosek
Rok szkolny 2022 / 2023

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym.

1.

Kopia /oryginał świadectwa ukończenia szkoły

2.

Kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3.

Dwie fotografie (podpisane na odwrocie)

4.

Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)

5.

Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)