Podanie

O przyjęcie do szkoły

Podanie do szkoły
Rok szkolny 2023 / 2024

Wypełniając podanie należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym.

INFORMACJA: test sprawności fizycznej  do klasy OPW  odbędzie się w dniach: 05, 06, 12, 13.06.2023r. na boisku “ORLIK” ul. Bursztynowa od godz. 10.30 (należy wybrać jeden termin).

1.

Kopia /oryginał świadectwa ukończenia szkoły

2.

Kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3.

Dwie fotografie (podpisane na odwrocie)

4.

Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)

5.

Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)

6.

Zaświadczenie wydane przez LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNIEJ O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WOJSKOWYCH
(tylko do klasy: ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO)