Klub absolwenta

„Klub Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od grudnia 2020 r. przy naszej szkole rozpoczął działalność KLUB ABSOLWENTA.
Inicjatorem powołania Klubu byli nauczyciele, uczniowie, a także absolwenci naszej szkoły, którzy często wracają, odwiedzają, wspominają „stare, dobre czasy”.
Głównym celem działalności Klubu jest integracja szeroko pojętej społeczności szkolnej, odświeżenie kontaktów koleżeńskich, organizacja uroczystości z udziałem absolwentów.
W czerwcu 2023 r. planowany jest Zjazd Absolwentów z okazji 25 – lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.

 

Zachęcamy Absolwentów do dołączenia do Klubu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jY2bit_BE9rlBt-oLqBlYooEtWzVCrjJuRjIPkF7zGmOaA/viewform

Pismo zawiadamiające
o powołaniu Klubu Absolwenta.

Żeby dołączyć do klub prosimy o zapoznania się z regulaminem oraz wypełnić formularz
Dołącz do nas!

§ 1

Zasady ogólne

Regulamin Klubu Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa podstawowe zasady funkcjonowania Klubu Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie, zwanego dalej, „Klubem Absolwenta”

 

§ 2

Misja

Misją Klubu Absolwenta jest integrowanie środowiska absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

 

§ 3

Cele

Klub Absolwenta realizuje swoja misję realizując następujące cele:

 1. Tworzenie i pielęgnowanie więzi pomiędzy szkołą i jej absolwentami.

 2. Organizację spotkań integracyjnych.

 3. Promowanie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców

 4. Badanie zawodowych losów absolwentów.

 5. Promowanie szkoły w swoim środowisku

 

§ 4

Członkostwo

 1. Członkiem Klubu Absolwenta, może każda osoba, która ukończyła edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Łaszczowie, niezależnie od typu szkoły i nazwy, którą placówka się wówczas posługiwała

 2. Członkostwo w Klubie Absolwenta ma charakter dobrowolny i jawny i jest nadawane na podstawie złożenia deklaracji członkowskiej formie pisemnej lub elektronicznej

 3. W każdej chwili członek Klubu Absolwenta może złożyć rezygnację z członkostwa w formie pisemnej lub elektronicznej

 4. Członkostwo można utracić, w wyniku postepowania niezgodnego z niniejszym regulaminem

 5. O utracie członkostwa decyduje prezydium Klubu Absolwenta w porozumieniu z pełnomocnikiem rady pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie

§ 5

Struktura organizacyjna

 1. Ogół członków tworzy Klub Absolwenta

 2. Wszystkie decyzje Klubu Absolwenta, podejmowane są zwykła większością głosów

 3. Prezydium Koła Absolwentów, dalej „Prezydium”, tworzy przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz, którzy powoływani są na 3 letnia kadencję przez Klub Absolwenta w głosowaniu jawnym

 4. Klub Absolwenta może zadecydować o powołaniu dodatkowych funkcji

 5. Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego, powołuje ze swego grona opiekuna Klubu Absolwenta,

 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu Absolwenta sprawuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie, który zatwierdza wszystkie postanowienia Prezydium

 

§ 6

Formy działania

 1. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie, zwołuje pierwsze spotkanie Klubu Absolwenta, podczas którego dokonuje się wybór członków Prezydium

 2. Klub Absolwenta obraduje w cyklicznych spotkaniach, które zwoływane są przynajmniej raz w roku szkolnym.

 3. Spotkanie może odbywać się w formie tradycyjnej w siedzibie szkoły, online, bądź w formie hybrydowej.

 4. Decyzję o formie spotkania Klubu Absolwenta podejmuje Prezydium, w porozumieniu z opiekunem Klubu Absolwenta

 5. Decyzje prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczna decyzja należy do przewodniczącego

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życia z dniem powołania Koła Absolwenta przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.

 2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają akceptacji w formie uchwały Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.

 

 

 

 

 

 

 

W sprawie Klubu Absolwenta

prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub bezpośrednio z opiekunem Panią Katarzyną Warmińską.